Monday, February 16, 2009

Love Letters, 1949 - The last day apart

My father usually sent letters to my mother through town mates working at U.P. like himself. This letter was hand-carried by a certain Ilyo (probably a nickname for Virgilio). In it was enclosed 20 pesos for my mother to pay some debts and buy a hammock for Junior.

Finally my mother was going to join my father in the city. And they will be together once again--until the birth of the next baby...10/29/49
U.P. Diliman, Q.C

Mahal Kong Ling,

Maraming halik ang pasalubong ko sa mahal ko bago ko ipagpatuloy ang pangungumusta. Mahal ko, kumusta naman ang aking darling? Nasasabik ka na ba? At si Junior at Fremma kumusta naman sila? Kung ako naman ang iyong kukumustahin at mabuti naman sa awa ng Maykapal at wala akong karamdaman.

Darling Ko, kalakip nitong aba kong liham ay P20.00, dalawampung piso na pambayad sa ating utang una sa intsik. Bumawas ka na rin diyan ng ibibili ng duyan.

Ling, bago tumanghali bukas ay dadating ako diyan na dala ang sasakyan. Kaya maghanda ka na. Kung maari ay magpabili ka maaga ng duyan sa Calamba. Marahil mga alas 10:00 ng umaga kami nandiyan. Hindi mo marahil inaasahan ito ngunit yan lamang and pagkakataon ko upang makaon kita diyan. Sa linggong papasok ay marami kaming pupuntahan kaya minabuti ko nang bukas ko kayo kunin. Nagapaalam na ako kay Apo. Ngayong hapon sana ngunit hindi ako binigyan ng pagkakataon ni Ilyo kaya nagpadala na lamang ako ng sulat sa kanya. Inaasahan kong handa na kayo bukas bago kami dumating diyan.

Hanggang bukas at maraming halik sa iyo at sa ating mga anak.

Ang sa iyo umaasa,
Fredie10/29/49
U.P. Diliman, Q.C

My Beloved Ling,

Many kisses to you before I continue my greetings. My love, how is my darling? Are you eager (to be with me)? How are Junior and Fremma? If you ask about me, I am fine by God's grace.

My darling, enclosed in my humble letter is P20.00, twenty pesos to pay for our debt first with the Chinese creditor. Get the money to buy the hammock from that amount too.

Ling, I will arrive there before noon tomorrow with a vehicle. So get ready. If possible, send someone to buy the hammock from Calamba early tomorrow morning. We will probably be there around 10 in the morning. Perhaps you are not expecting this but it is the only time that I could get you. This coming week we (fellow policemen) have many places to visit so I thought it best to pick you up tomorrow. I have asked Apo's (the chief's) permission. I wanted to go this afternoon but Ilyo did not let me so I just sent this letter through him. I expect you to be ready before we get there tomorrow.

Until tomorrow and many kisses to you and our children.

One who depends on you,
Fredie

No comments: