Saturday, February 07, 2009

Love Letters, 1949 - Expecting

Shortly after my mother and sister joined my father in U.P., my mother got pregnant with their second child. Close to her due date, she and my sister stayed in Los Banos to wait for the baby's birth. In those days, women commonly gave birth at home by "hilot" or local midwives. Meanwhile, my father stayed in U.P. working and waiting for word of my mother going into labour.

In the following letter, you can sense his great eagerness to be with my mother on that important event.


U.P. Diliman, Quezon City
September 7, 1949

Ling, Aking Mahal,

Bago mo ipagpatuloy ang pagbasa ng aking liham na punong-puno ng pagmamahal ay hayaan mong kumustahin ko muna kayong lahat diyan, kay Fremma, at lalong lalo na ikaw, maraming halik ang ipinaabot ko sa iyo. At kung kami naman ang iyong kumustahin ay mabuti naman sa (awa ng) Poon Maykapal at sa tulong din ng mongo naming ulam araw araw.

Ling, sa ngayong ay wala akong maibalitang bago sa iyo. Ang tokador mo ay yari ngunit wala pa lang pintura. Maraming nahihili. Maganda raw.

Ling huag mong kalilimutan ang mga sinabi ko sa iyo. Huag na di ka magpapunta dine kung darating ang oras. Kung maaari pag nakaramdam ka na hanggang maaga ay ipatawag mo na ako para ikaw ay matulungan ko. Huag mong kalilimutan, ipatawag mo ako agad pag ikaw ay nakaramdam na para matulungan kita.

Hanggang dito na lamang at hanggang sa muli.

Nagmamadali ako pagkat ipinadala ko lang ito kay Memeng.

Ang nagmamahal mong
Fredie


U.P. Diliman, Quezon City
September 7, 1949

Ling, My Love,

Before you continue reading my letter that is full of love, let me first ask how everyone there is, Fremma, and especially you. I'm sending you my many kisses. And if you will ask about us, we are good by the grace of our Creator and with the help of the mungbeans that we eat everyday.

Ling, sa ngayong ay wala akong maibalitang bago sa iyo. Ang tokador mo ay yari ngunit wala pa lang pintura. Maraming nahihili. Maganda raw.

Ling, I have nothing new to tell you. Your dresser is finished but still not painted. Many are envious. They say it's lovely.

Ling, don't forget what I told you. Don't fail to send someone here when the time comes. If possible as soon as you feel anything call for me so that I can help you. Don't forget, call for me at once when you feel anything so that I can help you.

This is all and until next time.

I am in a hurry because I am sending this through Memeng.

Your loving
Fredie


The dresser my father made for my mother. It is now in my sister Fremma's house in the Philippines.

No comments: